RiJP

Raharja iLearning Junior Professional

By

Rivel

Instructions

Jawabalah pertanyaan dibawah ini dengan benar !

 1. Kenapa manusia perlu beragama? Jelaskan
 2. Dalam mempelajari agama yang benar harus melalui tahapan-tahapan yaitu iman, islam dan ihsan jelaskan makna iman,islam dan ihsan!
 3. Menurut ulama ahlussunnah waljama’ah sifat wajib bagi Allah itu ada 20, sebutkan disertai artinya sifat-sifat yang anda ketahui
 4. Apa alasannya manusia di larang memikirkan zat Allah tapi yang di perintahkan memikirkan makhluknya Allah ….sebutkan bunyi haditsnya!
 5. Untuk apakah Allah menciptakan manusia dan apa tujuannya?

 

STATUS: 100%TERCAPAI

KETERANGAN: SAYA TELAH MENGERJAKAN TUGAS SESUAI DENGAN INTRUPSI.

BUKTI:

1.

Agama merupakan sumber akidah, keyakinan dan tata cara manusia untuk hidup sebagai manusia yang percaya akan tuhannya percaya akan kebaikannya dan mendahulukan akal dari setiap perbuatannya. Apa jadinya manusia tanpa agama, buat apa hidupnya? kmn tujuannya ada apa kehidupan setelah matinya. Manusia tidak hanya membutuhkan jasmani saja tetapi juga membutuhkan rohani.


2.

Trilogi dan pengertian Iman, Islam, dan Ihsan disebutkan langsung Rasulullah Saw dalam sebuah hadits shahih yg artinya:

Dari Umar r.a. ia berkata: ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah Saw suatu hari, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam, tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. 

Hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi Saw lalu menempelkan kedua lututnya kepada kepada lututnya (Rasulullah Saw) seraya berkata: “Ya Muhammad, beritahukan aku tentang Islam?”

Maka bersabdalah Rasulullah Saw: “Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada Ilah (Tuhan yang disembah) selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, engkau mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa Ramadhan dan pergi haji jika mampu.”

Kemudian dia berkata: “Anda benar!“. 

Kami semua heran, dia yang bertanya dia pula yang membenarkan. Kemudian dia bertanya lagi: “Beritahukan aku tentang Iman“. 

Lalu beliau bersabda: “Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya dan hari akhir dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk.” 

Kemudian dia berkata: “Anda benar“. 

Kemudian dia berkata lagi: “Beritahukan aku tentang Ihsan“.

Lalu beliau Saw bersabda: “Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat-Nya, jika engkau tidak melihat-Nya, maka Dia melihat engkau.”

Kemudian dia berkata: “Beritahukan aku tentang hari kiamat (kapan kejadiannya)”. Beliau bersabda: “Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya “.

Dia berkata: “Beritahukan aku tentang tanda-tandanya “. Beliau bersabda: “Jika seorang hamba melahirkan tuannya dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin dan penggembala domba, (kemudian) berlomba-lomba meninggikan bangunannya.”

Kemudian orang itu berlalu dan aku berdiam sebentar. Kemudian beliau (Rasulullah) bertanya: “Tahukah engkau siapa yang bertanya ?”.

Aku berkata: “Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui “. Beliau bersabda: “Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian (bermaksud) mengajarkan agama kalian (Islam)“.

(Riwayat Muslim Hadits Arba’in No. 2. Hadis ini diriwayatlan juga oleh Bukhari, Abu Dawud, at-Turmudzi, Ibnu Majah, Ahmad bin Hambal).

Pengertian Iman

Dalam hadits di atas, Rasulullah Saw mengemukakan Rukun Iman (Arkanul Iman), yakni percaya kepada Allah SWT, para malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari kiamat, dan takdir.

Kata iman berasal dari bahasa Arab, yaitu amana-yu’minu yang artinya percaya atau menerima.

Menurut istilah, iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan memperbuat dengan anggota badan (beramal). Tashdiqun bil qolbi ikrarun bil lisan wa ‘amalun bil arkan.

Orang beriman disebut mukmin.

Pengertian Islam 

Islam secara bahasa artinya berserah diri dan damai. Islam adalah agama Allah SWT.

“Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam” (QS. Ali Imran:19).

Kata Islam berasal dari bahasa Arab yaitu aslama yang artinya patuh, pasrah, menyerah diri, atau selamat.

Pemeluk Islam atau orang yang tunduk dan patuh berserah diri kepada Allah disebut Muslim.

Pengertian Ihsan

Ihsan berasal dari bahasa Arab yaitu ahsan – yuhsinu – ihsanan yang artinya kebaikan atau berbuat baik.

Menurut istilah, ihsan ialah berbakti dan mengabdikan diri kepada Allah SWT atas dasar kesadaran dan keikhlasan.

Pelakunya disebut Muhsin.

Ihsan atau kebaikan tertinggi adalah seperti disabdakan Rasulullah Saw: “Ihsan hendaknya kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat-Nya, dan jika kamu tidak dapat melihat-Nya, sesungguhnya Dia melihat kamu.” (HR. Bukhari).

Selain dalam hal ibadah kepada Allah SWT, ihsan juga bermakna akhlak atau perilaku baik kepada sesama sebagai pengamalan iman dan Islam. Rasulullah Saw bersabda

 
مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليَومِ الآخرِ ، فَلاَ يُؤْذِ جَارَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللهِ وَاليَومِ الآخِرِ ، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللهِ وَاليَومِ الآخِرِ ، فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَسْكُتْ )) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

“Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, hendaknya ia tidak menyakiti tetangganya, barangisiapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, hendaknya ia memuliakan tamunya, barangsiapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, hendaknya ia berkata baik atau diam.” (Muttafaq ‘alaih).


3.

 1. Wujud (ada)
  Sifat wajib Allah SWT yang pertama adalah wujud yang aritinya ada. Maksudnya yaitu Allah SWT itu dzat yang pasti ada. Dia berdiri sendiri, dan tidak diciptakan oleh siapapun, serta tidak ada Tuhan selain Allah SWT.“Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain Aku, maka sembahlah Aku dan dirikanlah shalat untuk mengingat Aku“ (QS. Thaha: 14).
 2. Qidam (terdahulu)
  Sifat wajib Allah SWT yang kedua adalah sifat qidam yang memiliki arti terdahulu. Allah SWT ada dari sebelum segala sesuatu diciptakan olehnya, dan tidak ada pendahulu sebelumnya. Allah SWT juga lah yang menciptakan segala sesuatu.“Dialah Yang Awal dan Yang Akhir, Yang Zhahir dan Yang Bathin, dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS.Al-Hadid: 3).
 3. Baqa’ (kekal)
  Yang ketiga yaitu baqa’, artinya adalah kekal. Maksudnya Tidak akan mati, punah apalagi binasa, karena Allah SWT itu maha kekal. Dia akan selalu tetap ada selama-lamanya.“Dan tetap kekal Dzat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan” ( QS. Ar-Rahman :27 ).
 4. Mukhoolafatul lil hawaadist (berbeda dengan makluk ciptaannya)
  Yang keempat adalah mukhoolafatul lil hawaadist artinya berbeda dengan makluk ciptaanya. Banyak sekali makluk ciptan Allah SWT, dari kita manusia sampai makhluk-makhluk yang tidak terlihat oleh mata kita. Tetapi tidak ada satupun makluk yang menyerupai Allah SWT.Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia.” (QS. Al-Ikhlas: 4).
 5. Qiyamuhu Binafsih (berdiri sendiri)
  Yang kelima adalah qiyamuhu binafsih, yang berarti berdiri sendiri. Sama sekali tidak berketergantungan oleh siapapun dala segala hal, apalagi membutuhkan petolongan, itulah sifat Allah SWT.Bahkan, jika seluruh umat manusia ini tidak ada yang beriman atau beribadah kepada Allah SWT, dia tidak akan merasa kerugian sekecilpun. Subhanallah.“Dan barangsiapa yang berjihad, Maka Sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (Tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.” (Qs. Al-Ankabuut :  ).
 6. Wahdaniyah (tunggal)
  Selanjutnya adalah sifat wahdaniyah yang memiliki arti esa atau tunggal. Jadi, Allah SWT hanya ada satu dan tidak ada sekutu baginya.“Dia-lah Allah, yang Maha Esa” (QS. Al-Ikhlas: 1).
 7. Qudrat (berkuasa)
  Qudrat yang berarti bekuasa. Maksudnya Allah SWT itu maha berkuasa atas segala sesuatu yang dikendakinya.“Sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai ‘Arsy daripada apa yang mereka sifatkan.” (QS. Al-Anbiya: 22).
 8. Irodat (berkehendak)
  Sifat berikutnya ialah irodat yang memiliki arti berkehendak. Maksudnya Allah SWT maha berkehendak atas segala sesuatu, dan sangat berhak menentukan segala sesuatu tersebut. Apabila Allah SWT sudah berkehendak, maka pasti akan terjadilah.“Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendaki-Nya.” (Qs. Al-Buruuj : 16).
 9. Ilmun (mengetahui)
  Ilmu yang berarti  mengetahui adalah sifat Allah SWT yang selanjutnya. Maksudnya Allah SWT amat sangat tahu atas segala apapun yang ada dimanapun.Jikalau kita bersembunyi dan tidak ada satu orangpun yang tahu, sesungguhnya Allah SWT sangat mengetahuinya dengan jelas.Dan jika kita memabndingkan ilmu Allah SWT, amat sangat tidak bisa dibandingkan. Karena semua ilmu yang dimiliki manusia di dunia ini, amat sangat tidak ada apa-apanya jiga dibandingkan dengan ilmu Allah SWT. Serta segala ilmu yang baik itu berasal dari Allah SWT.“Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya.” (QS. Qaf: 16).
 10. Hayat (hidup)
  Hayat artinya Hidup, yakni bahwa Allah Maha Hidup.“Dan bertawakkallah kepada Allah yang hidup (kekal) Yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memuji-Nya.” (QS. Al-Furqon: 58).
 11. Sama’ (mendengar)
  Allah Maha Mendengar. Baik yang diucapkan ataupun yang disembunyikan dalam hati, Allah mengetahui. Pendengaran Allah Ta’ala meliputi segala sesuatu.“Dan Allah-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-Maidah: 76).
 12. Bashar (melihat)
  Bashar artinya melihat. Maksudnya Allah itu Maha Melihat segala sesuatu. Pengelihatan Allah tidak terbatas, Dia mengetahui apa-apa yang terjadi di dunia ini. Walaupun hanya sehelai daun yang jatuh.“Dan Allah Maha Melihat atas apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Hujarat: 18).
 13. Kalam (berfirman)
  Allah itu berfirman. Dia bisa berbicara atau berkata-kata secara sempurna tanpa bantuan dari apapun. Terbukti dari adanya firmanNya dalam kitab-kitab yang diturunkan lewat para nabi. Salah satu Nabi yang pernah berbicara langsung dengan Allah Ta’ala adalah Nabi Musa ‘alaihissalam.“Dan tatkala Musa datang untuk (munajat dengan Kami) pada waktu yang telah Kami tentukan dan Tuhan telah berfirman (langsung) kepadanya.”  (QS. Al-A’raf: 143).
 14. Qoodirun (berkuasa)
  Qadiran berarti berkuasa. Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu.“Hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali sinaran itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah: 20).
 15. Muriidun (berkehendak)
  Allah Maha Berkendak atas segala sesuatu. Bila Allah sudah menakdirkan suatu perkara maka tidak ada yang bisa menolak kehendakNya.”Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki (yang lain). Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki.” (QS.Hud: 107).
 16. AAlimun (mengetahui)
  Artinya Maha mengetahui. Dalilnya sama dengan dalil sifat Ilmu.
 17. Hayyun (hidup)
  Hayyan berarti hidup. Allah Maha hidup. Tidak mungkin bagi Allah Ta’ala untuk binasa. Dia selalu mengawasi hamba-hambaNya, tidak pernah lengah ataupun tidur.Dan bertawakkallah kepada Allah Yang Hidup, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memuji-Nya. Dan cukuplah Dia Maha Mengetahui dosa hamba-hamba-Nya.” (QS. Al-Furqon: 58).
 18. Samii’un (mendengar)
  Samii’un berarti bahwa Allah Maha Mendengar. Dalilnya sama dengan sifat “sama”.Allah melihat semua perbuatan hamba. Oleh karena itu orang yang beriman harus menjaga tingkah laku dan perbuatannya dari perbuatan buruk atau maksiat.
 19. Bashiirun
  Bashiirun berarti bahwa Allah Maha Melihat. dalilnya sama dengan dalil sifat “Bashor”
 20. Mutakallimun
  Mutakallimun berarti bahwa Allah maha berbicara. Dalilnya sama dengan sifat ”kalam”.

4.

Salah satu masalah yang dianjurkan dalam al-Qur’an dan sebagian riwayat adalah supaya manusia memikirkan tentang penciptaan makhluk-makhluk Allah.[1]

Adapun terkait dengan zat Allah Swt, manusia dilarang untuk memikirkannya. Seperti misalnya dalam sebuah hadis Rasulullah Saw bersabda, “Pikirkanlah tentang penciptaan Allah Swt, namun jangan memikirkan tentang zat Allah Swt.”[2]

Rasulullah Saw dalam riwayat yang lain, sehubungan dengan sebab dan falsafah pelarangan memikirkan zat Allah Swt, bersabda, “Karena kalian sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk memahami keagungan Tuhan.”[3]

Dengan demikian, berpikir dalam penciptaan bukan hanya tidak dilarang bahkan dianjurkan. Yang dilarang hanyalah memikirkan tentang zat Allah Swt.


5.

 1. Awal pertama Allah ciptakan manusia dari tanah (Al-An’am/6 :2) “Dialah yang telah menciptakan kamu dari tanah, kemudian Dia menetapkan ajal (kematian) dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui oleh-Nya. Namun demikian kamu masih meragukannya”. Juga  (Al-A’raf/7 :12 ) : …Iblis menjawab : Aku lebih baik dari dia. Engkau ciptakan aku dari  api, sedangkan dia Engkau ciptakan dari tanah).
 2. (Q. Al-Haj/22 :5) “ Wahai manusia jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, kemudian dari segumpal daging yang sempurna  kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepadamu, dan Kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak Kami  sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampai pada usia dewasa, dan diantara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula)  diantara kamu ada yang dikembalikan sampai usia tua (pikun) sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tetumbuhan yang indah”.
 3. Bersifat Tergesa-gesa (ingin cepat dan serba instan) (QS:Al-Isra/17:11), “Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagai biasanya ia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa”.
 4. Dimuliakan di darat dan laut, diberikan banyak rejeki, Lebih tinggi derajatnya dari mahluk lain. (QS. Al-Isra/17 : 70) “Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka dari rezeki yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak mahluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.”

Tugas manusia:

 1. Ibadah kpd Allah 
 2. Menjadi khalifah
 3. Memakmurkan bumi

Leave a Reply